Pravila veroučne šole - reden obisk veroučnih ur; - za odsotnost od veroučnih ur je potrebno v štirinajstih dneh prinesti pisno opravičilo, ki ga lastnoročno napišete starši; namesto pisnega opravičila lahko starši ustno opravičite otrokov izostanek; - za opravičen izostanek se štejejo: zdravstvene težave, družinski dopust ali smrt v družini; - k vsaki veroučni uri prinese otrok urejen DELOVNI ZVEZEK z narejeno domačo nalogo, v  LITURGIČNEM ZVEZEKU  narejeno nalogo in nalepljeno nedeljsko podobico,  UČBENIK, pisalo, barvice in COPATE (v primeru odsotnosti otrok naredi naslednjo nalogo); - če ste bili pri sv. maši v župniji, kjer ne delijo podobic, starši v zvezek napišite, kje ste bili pri sv. maši, in se podpišite; - obveza nedeljske svete maše velja za vse krščene; reden obisk verouka ter nedeljske in praznične svete maše spada k temeljni pripravi na prejem zakramentov (evharistija, spoved in birma). Če ni tega sodelovanja, otrok sicer lahko prihaja k veroučnim uram, ne bo pa mogel prejeti zakramentov. - v primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom; - udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.http://zupnija-lj-stozice.rkc.si/index.php/content/display/697