Pravila veroučne šole - reden obisk veroučnih ur; - prav je, da se za odsotnost od veroučnih ur prinese pisno opravičilo, ki ga lastnoročno napišete starši ali ga pošljete na email: zupnija.lj.stozice@rkc.si ; namesto pisnega opravičila lahko starši ustno opravičite otrokov izostanek; - za opravičen izostanek se štejejo: zdravstvene težave, družinski dopust ali smrt v družini; - k vsaki veroučni uri prinese otrok urejen DELOVNI ZVEZEK z narejeno domačo nalogo, v  LITURGIČNEM ZVEZEKU  narejeno nalogo in nalepljeno nedeljsko podobico,  UČBENIK, pisalo, barvice in COPATE (v primeru odsotnosti otrok naredi naslednjo nalogo); - če ste bili pri sv. maši v župniji, kjer ne delijo podobic, starši v zvezek napišite, kje ste bili pri sv. maši, in se podpišite; - obisk nedeljske svete maše velja za vse krščene; reden obisk verouka ter nedeljske in praznične svete maše spada k temeljni pripravi na prejem zakramentov (evharistija, spoved in birma). - v primeru kakršnekoli nejasnosti se starši pogovorite s katehetom, če je potrebno tudi skupaj z otrokom; - udeležba na sestankih naj bo za starše samoumevna.https://zupnija-lj-stozice.rkc.si/index.php/content/display/697